Privacy voorwaarden

De aanpak, gevestigd aan Goethestraat 52 te Lent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.deaanpak.com en info@deaanpak.com Goethestraat 52 te Lent, telefoonnummer: 06-53458267

Persoonsgegevens die verwerkt worden:
De aanpak verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en omdat je deze gegevens zelf aan haar verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die De aanpak verwerkt van jou:
– Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:
De aanpak verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Om je te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om haar dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming:
De aanpak neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De aanpak) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
De aanpak bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zij hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens           > Bewaartermijn           > Reden
Personalia                          7 jaar                                belastingdienst
Adres                                   7 jaar                                belastingdienst
Gegevens gezondheid    1,5  jaar                            optimale coaching

Delen van persoonsgegevens met derden:
De aanpak verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van haar overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken:
De aanpak gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door De aanpak en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij haar een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die zij van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@deaanpak.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

De aanpak je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
De aanpak neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Mirte Roelvink-Holtslag via info@deaanpak.com .